Image

O nama

Javna institucija Centar savremene umjetnosti Crne Gore, sa sjedištem u Podgorici, bavi se unapređivanjem i razvojem savremene likovne umjetnosti. Djelatnost Centra je: galerijsko-muzejska djelatnost; prikupljanje, proučavanje, čuvanje i izlaganje umjetničkih djela; formiranje i obogaćivanje različitih kolekcija (legata, zbirki i dr.) umjetnika iz zemlje i inostranstva, nastalih tokom 20 i 21 vijeka kao jedinstven i kompletan sistem savremenih umjetničkih pojava; istraživanje praktičnim i eksperimentalnim metodama u savremenoj umjetnosti; realizacija i distribucija programa na cijeloj teritoriji Crne Gore; produkcija i organizacija manifestacija iz oblasti savremene umjetnosti (likovna umjetnost, pozorišna djelatnost, književnost, film i druge audiovizuelne djelatnosti); organizacija seminara, tečajeva, predavanja, tribina i promocija o savremenoj umjetnosti; razmjena umjetnika i organizovanje rezidencijalnih boravaka umjetnika iz zemlje i inostranstva; razvijanje saradnje i razmjena programa sa drugim institucijama kulture u zemlji i inostranstvu; vršenje autorskih i agencijskih usluga tj. zastupanje izmedju autora i drugih subjekata; saradnja sa slobodnim inicijativama u svim vidovima umjetničkih aktivnosti; saradnja sa nezavisnim institucijama kulture, nevladinim organizacijama i udruženjima iz oblasti savremene umjetnosti; izdavanje stručne literature, kao i publikacija iz djelokruga rada Centra; izdavanje časopisa iz oblasti savremene umjetnosti; objavljivanje marketinga u oblasti kulture; formiranje dokumentacije biblioteke i ostalih dokumentaciono-informativnih sadržaja kao i obrada podataka u oblasti savremene umjetnosti. Osnovan je 4. aprila 1995. godine, integrisanjem dvije kulturne institucije: Republičkog kulturnog centra i Galerije umjetnosti nesvrstanih zemalja ”Josip Broz Tito”. Smješten je u dvorskom kompleksu Petrovića na Kruševcu (Dvorac Petrovića, Perjanički dom, Botanička bašta i Dvorska kapela), koji datiraju s kraja XIX vijeka i imaju status kulturnog dobra. Ovoj ustanovi pripada i galerija „Centar“.

Image

Centar baštini vrijedan umjetnički fond naslijeđen iz Galerije nesvrstanih zemalja„Josip Broz Tito“. Kuriozitet fonda Centra savremene umjetnosti Crne Gore predstavlja bogat fond eksponata iz 60 nesvrstanih zemalja, jedinstven na prostoru Jugoistočne Evrope.

Centar savremene umjetnosti Crne Gore funkcioniše kao kompleksna i dinamična institucija koja osim realizacije i prezentacije brojnih umjetničkih programa, saradnje sa srodnim institucijama kulture i umjetnicima iz zemlje i inostranstva, ima bogatu izdavačku djelatnost i dokumentacioni centar koji kontinuirano prikuplja dokumentaciju o svom fondu i crnogorskim umjetnicima. Centar posjeduje licencu za izradu konzervatorskih projekata za sprovođenje konzervatorskih mjera na nepokretnim i pokretnim kulturnim dobrima

Prilagođavajući se savremenim principima, Centar svoju izlagačku politiku zasniva na predstavljanu najznačajnijih umjetnika i savremenih tendencija i stekao je zavidnu reputaciju koja je otvorila mogućnost za intezivnu međunarodnu razmjenu i saradnju sa relevantnim muzejima, galerijama i kustosima.

Centar je organizator i izvršni producent učešća Crne Gore na prestižnoj smotri savremene umjetnosti-Bijenale umjetnosti u Veneciji.

Image

Istorijat

JU Centar savremene umjetnosti Crne Gore, jedna je od najvažnijih nacionalnih institucija kulture i predstavlja važan segment umjetničkog i kulturnog života Podgorice i Crne Gore. Osnovan je 4. aprila 1995. godine, integrisanjem dvije kulturne institucije: Republičkog kulturnog centra i Galerije nesvrstanih zemalja ”Josip Broz Tito. Centar baštini ukupan, vrlo vrijedan i izuzetno raznovrstan umjetnički fond nekadašnje Galerije umjetnosti nesvrstanih zemalja.

Image

Sjedište Centra savremene umjetnosti Crne Gore je u dvorskom kompleksu Petrovića na Kruševcu, gdje najveći dio zdanja datira s kraja XIX vijeka i ima status kulturnog dobra. Rezidencijalni kompleks kojeg čine Dvorac Petrovića, Perjanički dom i Botanička bašta predstavljaju jedne od najatraktivnijih izložbenih prostora u Podgorici. U sklopu dvorskog kompleksa nalazi se i crkva Svetog Dimitrija, sagrađena 1894. godine, koja je bila i porodična kapela kralja Nikole I. Ozidana je od tesanog kamena sa kupolom i četvorougaonim zvonikom od strane zidara Miloša Lepetića. 1997. godine izgrađen je otvoreni objekat za muzičke manifestacije–Muzička kapela, koja djeluje u sklopu Centra. U kapeli se održavaju promocije, koncerti, pozorišne predstave i performansi.

Reprezentativnu zgradu Dvorca podigao je kralj Nikola I Petrović, namijenivši je svom sinu, knjazu Mirku Petroviću. Dvorac ima status kulturnog dobra . Izgrađen je 1891/92, nedugo nakon oslobođenja Podgorice od turske vlasti. Kamen temeljac za gradnju Dvorca na Kruševcu postavljen je 20. aprila 1891. nedaleko od desne obale Morače, na tada osamljenom uzvišenju Kruševac, koje je bilo imanje porodica Milonjić, Zlatičanin i Harović. Dvorac je građen po planu nepoznatog projektanta, uz angažovanje lokalnih majstora, a rukovodilac radova bio je inženjer Marko Đukanović. Radovi na izgradnji dvorskog kompleksa koji su sačinjavali dvor, perjanička kuća i dvorska kapela i okončani su 1894. godine.

Image

Dvorski kompleks ima i veliki park čije je uređenje otpočelo 1905. kada je i počela dogradnja sprata Dvorca i pomoćnog objekta „kužine“. Tokom 1906, izvedeni su radovi na uređenju fasada, izgradnji stepeništa, stubova i terase na zapadnoj strani dvora, a 1908. izvršeni su radovi na temeljnoj rekonstrukciji pomoćnih objekata, štale, i uvedeno električno osvjetljenje. Krajem 1910. po planu francuskog arhitekte, Andre Safreja uz angažovanje lokalnih majstora izgrađen je „Paviljon za gajenje cvijeća“ (Botanička bašta),

Za vrijeme balkanskih ratova Dvorac i pomoćni objekti bili su preuređeni za bolnicu koja je tu radila do 1974. godine. 1919. američki Crveni krst detaljno je renovirao palatu princa Mirka na Kruševcu i pretvorio je u bolnicu i svoje sjedište. Godine 1984. čitav kompleks je revitalizovan i pretvoren u izložbene prostore. U novembru iste godine, u kompleksu je otvorena Galerija umjetnosti nesvrstanih zemalja „Josip Broz Tito“, koja je radila sve do aprila 1995, kada je osnovan Centar savremene umjetnosti Crne Gore. U januaru 2012. godine, prvi sprat Dvorca Petrovića ustupljen je Fondaciji Petrović Njegoš, čiji je osnivač princ Nikola Petrović, direktni potomak porodice kralja Nikole.

Image

Dvorac Petrovića

Galerija Dvorac Petrovića je najreprezentativniji izlagački prostor Centra i centralni objekat spomeničkog kompleksa na Kruševcu. Smješten je u nekadašnjoj zimskoj rezideniji kraljevske porodice Petrović. 1879. godine, godinu dana nakon međunarodnog priznanja države Crne Gore, crnogorski knjaz Nikola odlučio je da sinu Mirku sagradi zimovnik u Podgorici. Glas Crnogorca je 1886. pisao da je knjaz kupio „Krušnu glavicu“ „sa velikim prostorom unaokolo“. Po planu nepoznatog projektanta, radovi na uređenju terena, sađenju 49 brestova duž puta, prevoz građevinskog materijala (21 kar krša sa Duklje) i izgradnja objekta obavljena je u kratkom roku. Dvorac je sagrađen 1891/92. godine.

Image

Tokom istorije Dvorac je mijenjao namjene. Nakon balkanskih ratova u njemu je bilo sjedište američkog Crvenog krsta, potom bolnica, da bi konačno 1984. godine, prostor bio revitalizovan, adaptiran i pretvoren u izlagački prostor. Galerija je otvorena za javnost 1. septembra 1984. godine kao Galerija umjetnosti nesvrstanih zemalja “Josip Broz Tito”. Nakon decenije veoma uspješnog rada u našoj zemlji i svijetu galerija je prestala sa radom. Formiranjem Centar savremene umjetnosti Crne Gore 4. aprila 1995. godine, galerija Dvorac Petrovića postaje najreprezentativniji izlagački prostor nove institucije. Gotovo svi najznačajniji crnogorski, regionalni i veliki broj inostranih umjetnika i kustosa imali su prilike da se predstave u njemu.

Image

Galerija Dvorac Petrovića zbog svojih arhitektonskih i prostornih rješenja, 8 zasebnih različitih izložbenih prostora, pruža brojne mogućnosti za prezentaciju kreativnog rada svih vidova savremene umjetnosti. Koncepcija Dvorca kao najreprezentativnijeg prostora zasniva se na predstavljanu najaktuelnijih trendova u savremenoj umjetnosti, prije svega kroz samostalne i kolektivne izložbe savremenih umjetnika iz zemlje i inostranstva. Pored toga, Dvorac je otvoren i za tematske izložbe kustosa koji se bave savremenim tendencijama. Tematski izbor iz bogatog fonda nesvrstanih zemalja, kao i djela najznačajnijih modernih i savremenih crnogorskih umjetnika iz našeg fonda, čine povremenu postavku u Dvorcu Petrovića i ostalim galerijskim prostorima koji djeluju u sklopu CSUCG. U galerjskom prostoru Dvorca predstavljeni su i promovisani najznačajniji umjetnici iz Crne Gore, ex Jugoslavije i inostrastva, čije izlaganje prate brojna monografska izdanja i publikacije. Od 2018. godine u Galeriji Dvorac Petrovića, svake druge godine održava se Art Bijenale Post Yu+Th, koje ima za cilj uvezivanje mladih umjetnika regiona i upoređivanje umjetničkih praksi.

Image

Perjanički dom

Perjanički dom je sastavni dio kulturnog dobra Dvorskog kompleksa na Kruševcu i jedan je od izložbenih prostora Centra savremene umjetnosti Crne Gore. Radovi na izgradnji Perjaničkog doma, koji je smješten uz Dvorac Petrovića, započeti su 1891. godine, a okončani 1894. godine. Dvospratna zgrada, pravougaonog oblika, je podignuta sa prvobitnom namjerom da služi perjanicima, kraljevoj gardi, a nakon balkanskih ratova objekat Perjaničkog doma korišćen je za potrebe gradske bolnice. 1984. godine kada je i čitav kompleks revitalizovan, prostor Perjaničkog doma je adaptiran i pretvoren u galerijski. U vrijeme kulturnog zamaha Galerije umjetnosti nesvrstanih zemalja, u ateljeima koji su bili smješteni u prizemlju galerije, u okviru studijskog boravka radili su brojni umjetnici Indije, Kipra, Angole, Šri Lanke, Kube, Venecuele, Meksika, koji su takođe izlagali u ovom prostoru.

Image

Formiranjem Centra savremene umjetnosti Crne Gore, galerija dobija novi koncept i opredijeljena je za realizaciju savremene umjetničke prakse.U njenom prostoru realizuju se i organizuju tematske i samostalne izložbe mlađih umjetnika, promocije knjiga, književne večeri, simpozijumi, koncerti i slično.

Image

Botanička bašta

Botanička bašta, (galerijaKlub), sastavni je dio kulturnog dobra Dvorskog kompleksa na Kruševcu i jedan je od izložbenih prostora Centra savremene umjetnosti Crne Gore. Dvorski kompleks imao je veliki park čije je uređenje otpočelo 1905. godine. Krajem 1910. godine, a po planu francuskog arhitekte Andre Safreja, na posjedu dvora, izgrađena je kuća za cvijeće – Botanička bašta, u kojoj je danas smještena galerija Klub.

Od 1984-2014.godine u ovom prostoru bio je smješten dokumentacioni centar koji kontinuirano prikuplja dokumentaciju o svom fondu i crnogorskim umjetnicima. Prostor je adaptiran 2014. i pretvoren u multifunkcionalni prostor, namijenjen održavanju različitih programskih aktivnosti. Galerija Klub je otvorena za javnost aprila 2015. godine izložbom iz Fonda CSUCG- Azijska zbirka, organizovana povodom jubileja 20 godina od osnivanja Centra. Današnja galerija Klub je prizemni objekat, pravougaone osnove, koji zbog svoje jednostavne forme, i niza većih prozorskih otvora kojih ima, svojom atraktivnošću privlači pažnju mladih savremenih umjetnika. Izlagačka praksa galerije Klub oduvijek je bila okrenuta ka mladim umjetnicima i najaktuelnijim umjetničkim tendencijama, organizovanju prezentacija, tribina i predavanja.

Galerija Centar

Centru savremene umjetnosti Crne Gore pripada i galerija „Centar“. Galerija Centar već više od 25 godina predstavlja posebno mjesto okupljanja za sve poštovaoce umjetnosti. Bivša zgrada Leksikografskog zavoda, u kojoj je smještena galerija, nalazi se izvan dvorskog kompleksa na Kruševcu, u samom centru Podgorice i djelo je istaknute arhitektkinje Svetlane Kane Radević. Zgrada u kojoj je smještena galerija je nesvakidašnji objekat, rađen u staklu i predstavlja jedan od simbola Podgorice. Građena je u periodu 1984-1989. godine, a galerijski prostor je otvoren za javnost 1995. godine. Ispred galerije nalazi se bronzani spomenik posvećen velikom ruskom pjesniku Aleksandru Puškinu i Nataliji Gončarovoj, koji je postavljen 2002. godine.

Image

Koncepcija galerije od samog osnivanja zasniva se na predstavljanju najaktuelnijih trendova u vizuelnoj umjetnosti, prije svega kroz samostalne izložbe savremenih umjetnika iz zemlje i inostranstva, kojima se kroz nove pristupe afirmišu značajne umjetničke pojave iz oblasti vizuelne umjetnosti, uz istovremeni kontinuirani rad na popularizaciji kulture i edukaciji publike.

Image